NAV for 10/19/2018
Symbol Price Change YTD
TORYX $47.26 $-0.01 -3.80%