NAV for 04/20/2018
Symbol Price Change YTD
TORYX $48.29 $-0.25 -2.31%