NAV for 06/20/2018
Symbol Price Change YTD
TORYX $48.29 $-0.14 -2.31%