NAV for 01/18/2019
Symbol Price Change YTD
TORYX $46.33 $0.63 6.63%