NAV for 05/17/2019
Symbol Price Change YTD
TORYX $48.27 $-0.22 11.61%