NAV for 08/17/2018
Symbol Price Change YTD
TORYX $48.84 $0.22 -0.91%